شد یهودی ز نخ چادرت اسلام شناس فخرم این بس که مسلمان توام یازهرا
 
 
20 روش آسان حفظ قرآن