شد یهودی ز نخ چادرت اسلام شناس فخرم این بس که مسلمان توام یازهرا